ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI:

Viola Dóra Bt. (székhely: 1143. Budapest, Jurisich Miklós u. 24. fszt. 21., adószám: 21908769-2-42, nyilvántartási szám: 01-06-763036, honlap: http://violadora.com), honlap: http://violadora.com. Telefonszám: +3630 702 3848 Email cím: info@violadora.com

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2019. február 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivéve: az erre kijelölt tartalmak), elektronikus tárolása feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

TANFOLYAMOK / WORKSHOPOK KÖRE

A megjelenített tanfolyamokra kizárólag online jelentkezéssel érhetőek el. A tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Weboldalunk profi szakembereknek és lakossági vásárlóknak szánt tanfolyamokat szervez és hirdet meg.

Bizonyos, professzionális felhasználásra szánt tanfolyamok lakossági vásárlók részére nem elérhető, mivel ezen tanfolyamokon való részvétel szakmai felkészültséget igényel.

JELENTKEZÉS MENETE

Tanfolyamra való jelentkezés bejelentkezés nélkül nem lehetséges. A bejelentkezésnél ügyeljen adatainak pontos megadására, mert a hibásan megadott vagy nem aktuális adatok megadása sikertelenné teheti a jelentkezését, megnehezíti a kommunikációt, illetve egyéb adminisztratív problémákhoz vezethet.

Felhasználó a megadott űrlap segítségével kiválasztja a megfelelő tanfolyamot, majd megadja az adatait.

A kiválasztott tanfolyamra való jelentkezés a küldés gomb segítségével indítja el. Ezután automatikus megerősítő emailt kap, amennyiben helyesen adta meg az email címét. Ha esetleg nem kap ilyen email, akkor vegye fel a megadott elérhetőségek egyikén minél előbb a kapcsolatot a szalonnal.

Fizetés módja jelenleg készpénzzel vagy előre utalással lehetséges, további információt ezzel kapcsolatban emailben, vagy személyesen kaphat.

 

JELENTKEZÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A jelentkezések feldolgozása munkanapokon történik 8.30-tól 18.00-ig.

A leadott jelentkezések, amennyiben az a munkaidő lejárta után, hétvégén vagy ünnepnapon történik, feldolgozása a következő első munkanap lesz.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt jelentkezések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben szereplő tanfolyam technikai okok miatt meghiúsul, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

JELENTKEZÉS LEMONDÁSA
Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni a képzésen, úgy azt legkevesebb 5 nappal a képzés előtt e-mailben köteles, hogy jelezze. A lemondás feladójának azonosítása érdekében ezen nyilatkozatot a jelentkezés e-mail címével azonos címről tudjuk elfogadni és tudomásul venni. Időben közölt lemondások esetében a korábban befizetett díjat, illetve díjelőleget az Viola Dóra Bt. kiszámlázza és az összeggel megegyező értékben kupont juttat a vásárló részére, melyet az eredetileg megrendelt tanfolyam napjától számított 2 hónapon belül jogosult levásárolni Viola Dóra Bt. székhelyén működő üzletében. Elkésett, vagy a Tanfolyam kezdetéig nem közölt lemondás esetében a korábban teljesített díj, illetve díjelőleg Viola Dóra Bt. -t illeti meg bánatpénz jogcímén.

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

ELÁLLÁS JOGA

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló **45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása (lsd. 1 számú mellékletben) értelmében Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésétől (tanfolyami jelentkezés megtételétől) számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, lemondhatja a megrendelt tanfolyamot. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a tanfolyami jelentkezést lezárja.

Szolgáltató az elállást követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon.
Tanfolyamaink időpontja minden esetben pontosan meghatározásra kerül a jelentkezést megelőzően. Amennyiben a tanfolyami jelentkezés a tanfolyam időpontját megelőző 14 napon belül történik, úgy a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon részvételét követően elveszti elállási jogát, tekintettel arra, hogy társaságunk ezzel szolgáltatását egészében teljesítette. Fogyasztó előre ismerve a tanfolyam időpontját, 14 napon belüli időpontban megtartásra kerülő tanfolyamra történő jelentkezésével kifejezetten hozzájárul a teljesítés adott határnapon történő megkezdéséhez és elállási jogának elvesztését tudomásul veszi.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. (ld. a 6. pontban foglaltakat)

PANASZKEZELÉS RENDJE

A Viola Dóra bt. célja, hogy valamennyi jelentkezést megfelelő minőségben, a jelentkező teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van. Cégünk a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, Cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, cégünk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz cégünkhöz történő beérkezésétől számított 2 naptári nap. A weboldal az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő két naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A panasz elutasítása esetén az Viola Dóra Bt. válaszában tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét és levelezési címét.

Viola Dóra Bt. a panaszt és az arra adott választ 5 évig őrzi meg.

Jogorvoslat
Amennyiben az Viola Dóra Bt. álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy az Ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.)
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)